SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - Moje ulubione zwierzątko z Gospodarstwa Edukacyjnego

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży - Moje ulubione zwierzątko z Gospodarstwa Edukacyjnego

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Zagród Edukacyjnych Województwa Śląskiego

 2. Konkurs rozpoczyna się 30 maja 2019 roku i trwać będzie do 14 czerwca 2019 roku.

 3. Temat prac konkursowych brzmi: Moje ulubione zwierzątko z Gospodarstwa Edukacyjnego

 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, przedszkoli oraz innych placówek oświatowo - wychowawczych. Prace mogą być wykonywane na zajęciach, szkolnych , świetlicowych, klubowych oraz w czasie wolnym uczestników.


Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi sztuki/plastyki lub opiekunowi koła, grupy do dnia 10 czerwca. Placówka wybiera maksymalnie 5 prac i przesyła je na adres organizatora Gospodarstwo Edukacyjne "Niezapominajka" Błonie 1, 42-270 Garnek
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: " Moje ulubione zwierzątko z Gospodarstwa Edukacyjnego"
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej niepublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że mu przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 6. 6. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być wykorzystywane w celu rozpowszechniania oraz publikacji (również elektronicznych).
 7. Nadsyłając pracę opiekun prawny, rodzic Uczestnika wyraża zgodę na późniejsze upowszechnianie imienia i nazwiska autora pracy i jej tytułu.
 8. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, wiek i nazwa szkoły lub placówki, nazwisko, imię, telefon nauczyciela prowadzącego oraz podpis rodzica. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 9. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów  Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17.06.2019 roku na stronie Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych https://www.gospodarstwaedukacyjne.pl . Laureaci otrzymają zaproszenie na darmowe warsztaty do wybranego gospodarstwa.

 4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe:

 1. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

 3. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Kwestie w nim nie uwzględnione rozstrzyga organizator. Organizator udziela dodatkowych informacji pod nr tel.693701379

 

WERSJA DO POBRANIA