SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Media

"Wiejski wolontariat po śląsku"

Przeprowadzenie eksperymentu stanowiło cel projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego pt.: „Wiejski Wolontariat po Śląsku”. Projekt został zrealizowany dzięki dofinansowaniu przyznanym przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach konkursu ofert z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) - 2020, Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo. Jednym z celów szczegółowych P FIO na lata 2014-2020 był wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy lokalne. Kierunkiem działania dla naszego projektu było rozwijanie wolontariatu w strefie działalności pożytku publicznego na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prace eksperymentalne polegały na sprawdzeniu czy połączenie doświadczenia w działaniach praktycznych z wiedzą o wolontariacie zainspiruje społeczności lokalne do większego udziału w życiu wspólnot lokalnych, a także zachęci do podejmowania działań wolontariackich.

Co było celem projektu?

Celem szczegółowym naszego projektu była promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców woj. śląskiego, a także wzrost ilości podjętych inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych na terenach wiejskich woj. śląskiego. Projekt realizowany był w okresie: kwiecień – listopad 2020 r.

Do Kogo skierowaliśmy nasz projekt?

Oferta projektu skierowana była do wszystkich zainteresowane osób liderów lokalnych, lokalnych organizacji pozarządowych, włodarzy gmin (wójtów, sołtysów, Rad sołeckich, władz gmin i powiatów).

Od czego zaczęliśmy realizację projektu?

Podczas konferencji inauguracyjnej rozpoczęliśmy rekrutację do projektu. W rezultacie zrekrutowano 120 uczestników/ek projektu za pośrednictwem siedmiu Gospodarstw Edukacyjnych województwa Śląskiego, które zadeklarowały udział w projekcie już podczas Inauguracji.

Jakie działania zostały przewidziane w projekcie?

Zrealizowaliśmy 4 warsztaty tematyczne w 4 Gospodarstwach Edukacyjnych łącznie dla 120 osób oraz 4 warsztaty o wolontariacie także dla 120 osób. Elementem podsumowania projektu był ogłoszony konkurs na najlepsze działania woluntarystyczne wypracowane w projekcie.
Do konkursu przystąpiło 7 Gospodarstw Edukacyjnych, a Komisja Konkursowa składająca się z 4 osób (Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, Kierownik Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie oraz Prezes Centrum Wolontariatu przy „Agape” w Częstochowie) wyłoniła 5 najlepszych ofert i doceniła pomysłodawców nagrodą w postaci kwoty 2 000 zł na sfinansowanie działań zaplanowanych w konkursowych projektach. Dla pomysłodawców zwycięskich pomysłów zorganizowano wizytę studyjną do podmiotów ekonomii społecznej, gdzie mogli doświadczyć edukacji zaangażowanej
i poznać dobre praktyki w zakresie funkcjonowania partnerstw wielosektorowych na rzecz rozwijania przedsiębiorczości społecznej, m.in. przy dużym wsparciu wolontariatu. Na zakończenie projektu zorganizowaliśmy Konferencję podsumowującą, podczas której omówiliśmy cały jego przebieg, porównaliśmy stan początkowy – założenia – ze stanem końcowym – efekty projektu, tzw. rezultaty i jednogłośnie uznaliśmy, że projekt zakończył się sukcesem. Dostrzegliśmy także wartość dodaną, która pojawiała się niejednokrotnie podczas realizacji poszczególnych etapów projektu. Była to zwiększająca się integracja wśród uczestników/czek projektu oraz otoczenia, które niewątpliwie wzmacniała działania prowadzące do osiągnięcia efektu synergii.

WYNIKI EKSPERYMENTU

Efekty warsztatów tematycznych, o wolontariacie oraz kreatywne myślenie podczas tworzenia projektów wolontarystycznych pokazały, że ludzie to nieograniczony potencjał stanowiący kapitał ludzki społeczności lokalnych, które tworzą. W ramach naszego dużego projektu, pojawiły się równie dobre i profesjonalnie przygotowane następujące mikro-projekty:

1. Piękni i Zdrowi w zgodzie z Naturą - Wiem Co Jem – NIEZAPOMINAJKA;

2. Dawno temu na wsi - dialog międzypokoleniowy w atmosferze minionych lat, kiedy ludzie pomagali sobie jak mogli. Spróbujmy tak samo i dziś, razem z wolontariuszami – CHLEBOWA CHATA;

2. Etnoobrazy- piórkiem malowane - wyszkubki – JURAJSKA SPIŻARNIA;

3. Woda z Jury Skarb Natury – SOKOLE RANCZO,

4. Akademia rodzinnej zabawy, czyli warsztaty gier planszowych dla dzieci i ich rodziców i opiekunów – OWCZARKOWA ZAGRODA;

5. Niezłe Ziółka w Akcji – NIEZŁE ZIÓŁKA

6. Wiejsko, zdrowo i kolorowo – RANCZO PROBOSZCZOWICE.

Powyższa kolejność nie jest przypadkowa, pięć pierwszych to projekty zwycięskie.

PODSUMOWANIE

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie zostały zrealizowane
w 100%, a eksperyment pokazał, że należy jedynie stworzyć przestrzeń
i możliwości, a liderzy lokalni i chętni do dobrowolnych działań wolontarystycznych zaczynają się nagle ujawniać jeden za drugim i chcą działać. Efekty wspólnych działań, zwłaszcza tych, które odpowiadają na potrzeby lokalnej społeczności cieszą najbardziej.

Zasada Empowerment zakłada, że należy działać z ludźmi, a nie za ludzi. Tak też zrealizowaliśmy cały nasz projekt.