SZLAK GOSPODARSTW EDUKACYJNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Media

Uwaga Konkurs - Spotkajmy się na Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Uwaga Konkurs - Spotkajmy się na Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Regulamin konkursu - „Spotkajmy się na Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Woj. Śląskiego dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

Konkurs przeznaczony jest dla grup przedszkolnych i szkolnych (w tym ze szkół specjalnych) z terenu woj. śląskiego. Jedna grupa to do 50 uczestników .

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie  www.gospodarstwaedukacyjne.pl oraz we wszystkich Gospodarstwach Szlaku .

§2. CELE.

Celem konkursu jest zachęcenie szkół (  w tym specjalnych) i przedszkoli województwa śląskiego do zapoznania się z ofertą Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych, a tym samym dalsze propagowanie idei edukacji w Gospodarstwach.

§ 3. ZASADY KONKURSU.

Konkurs „Spotkajmy się na Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego”, zwany również konkursem „Spotkajmy się na Szlaku”, organizowany jest w okresie od 01.06.2019 do 31.10.2019 roku.

Konkurs polega na zebraniu przez grupy (patrz §1.pkt 2) co najmniej 2 różnych pieczątek Gospodarstw należących do Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego. Pieczątki powinny być wbite w odpowiednim miejscu, w specjalnej książeczce konkursowej „Spotkajmy się na Szlaku”.

Zebranie 2 różnych pieczątek ( z różnych Gospodarstw) w okresie trwania konkursu upoważnia do odbioru drobnych gadżetów dla każdego uczestnika danej grupy.

Nagrody, o których mowa w pkt. 3 przysługują 100 pierwszym grupom tzn.100 kolejnym grupom, które jako pierwsze zbiorą wymaganą ilość  pieczątek.

Dane teleadresowe Gospodarstw  biorących udział w konkursie, w których można uzyskać pieczątki znajdują się na stronie www.gospodarstwaedukacyjne.pl.

Termin i program wizyty w Gospodarstwie należy uzgodnić bezpośrednio z danym Gospodarstwem.

W każdym Gospodarstwie Szlaku można otrzymać książeczkę konkursową „Spotkajmy się na Szlaku”.

§4. WARUNKI UCZESTNICTWA.

Konkurs ma charakter regionalny, dotyczy województwa śląskiego.

Opiekun grupy(patrz §1.pkt 2 )  przedszkolnej lub szkolnej posiada książeczkę konkursową „Spotkajmy się na Szlaku”, która uprawnia grupę (każdego jej uczestnika) do udziału w konkursie.

Po uzyskaniu 2 pieczątek (z 2 różnych Gospodarstw Szlaku) opiekun grupy otrzymuje gadżety dla każdego uczestnika grupy. Gadżety otrzymuje się bezpośrednio w Gospodarstwie, w którym grupa uzyskała drugą pieczątkę.

Odbierając gadżety , opiekun grupy zostawia w Gospodarstwie ostatnią (perforowaną) stronę książeczki „Spotkajmy się na Szlaku”, stronę z danymi placówki oświatowej i dokładną liczbą uczestników grupy, które to dane poświadcza własnym podpisem.

Konkurs kończy się 31.10.2019 roku lub po zebraniu przez Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego 100 stron książeczek „Spotkajmy się na Szlaku”, o których mowa w pkt.4 jeżeli nastąpi to przed 31.10.2019 roku.

Decyzją Zarządu Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego konkurs „Spotkajmy się na Szlaku” może zostać przedłużony lub mieć kolejną edycję. Decyzja taka zostanie ogłoszona na stronie www.gospodarstwaedukacyjne.pl

§ 5.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego, z siedzibą przy ul. Błonie 1 A, Garnek, gmina Kłomnice.

Dane osobowe udostępnione w książeczce konkursowej będą przetwarzane w związku z realizacja konkursu „Spotkajmy się na Szlaku” to jest w celu wyłonienia 100 grup otrzymujących nagrody.

Podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, która może być cofnięta w dowolnym momencie, kierując w tej sprawie wniosek na wskazany w pkt.1 adres Stowarzyszenia.

Po zakończeniu konkursu dane osobowe będą przechowywane wyłącznie w celach archiwalnych zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Organizator  nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec , w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Niniejszy Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z 19.11.2009 roku o grach hazardowych (tekst jednolity: Dz.U.2016.471)

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. 01 czerwca 2019 roku i obowiązuje do czasu jego zakończenia tj. do 31 października 2019 roku.


Zarząd Stowarzyszenia Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Wersja Regulaminu do pobrania